NetDog 1.0

NetDog 1.0

Li HuiLi – Shareware –
NetDog Porn Blocker, Block porn website easily!Special Intelligent content Filtering Engine blocks porn contents on the Internet. The content filtering engine examines in real-time all the data(such as Web sites, e-mails, net chat contents, FTP, P2P) being transmitted and received through any Internet applications automatically. NetDog also can block URLs which you have defined.(supports WildCard Characters '?' and '*' in URL, also you can define a word such as "porn", that means all URLs contain word "porn" will all be blocked). You can also block all URLs except some special URLs you have decided not to block. Because netdog was embed into windows operation system, so None can stop filtering, except logining into NetDogAdmin to change settings by passwords.Just Download this little netdog and start with it,you'll find how easy it is to use. After you have installed NetDog, you may test the program by visiting an adult-related website....If you can not open those porn sites, that shows your netdog is working ok now.

Tổng quan

NetDog là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Li HuiLi.

Phiên bản mới nhất của NetDog là 1.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

NetDog đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

NetDog Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho NetDog!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản